Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

UP-ms:n säännöt

Oleelliset muutokset ja lisäykset uusiin sääntöihin.   Jahtisäännöt, MAKSUT=>

Turvata aikaisempia sääntöjä paremmin: seuranalueella asuvien oikeudet,   maanvuokraajien oikeudet ja heidän lastensa oikeudet seurassa. 1)   Varsinaisiksi jäseniksi pääasiassa seuraavin ehdoin:   seuran alueella vakituisesti asuvat,   seuralle 10ha tai yli maanvuokraajat ja heidän lapsensa   H allituksen esityksestä kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muitakin kuin edellä mainitut.     Jokainen jäsenhakemus käsitellään tapauskohtaisesti seuran jäsenmäärä huomioiden.

Jäseneksi otto: vain kirjallisten hakemusten perusteella alla olevalla pohjalla    

    Unarinperän ms:n jäsenhakemus.doc (16.9 kt )

    UP ms:n jäsenhakemus.pdf (52.8 kt ) 

Hakemukset kirjallisena Hallitukselle (johtokunnalle) hallitus valmistelee jäsenesitykset yleisen kokouksen päätettäväksi. Jäsenet hyväksytään vain talvikokouksessa.    Koejäsenyys mahdollisuus (2v).  

 

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on  päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi taihylkäämisestä.

 

5 §   
Jäsenen velvoitteet ja maksut 
   
J äsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä.   
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun 15 päivään mennessä vuosittaisen perusjäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. 
    Jäsen voi maksaa Kolmen vuoden perusjäsenmaksun ennakkoon, jäsen maksun muuttuessa ei korotusta eikä hyvitystä suoriteta ko ajalta.     
Koejäsen maksaa perusjäsenmaksun, mutta ei liittymismaksua.

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

 

Koejäsen ja varsinainen jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta - alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Koejäsen ja varsinainen jäsen, j oka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 10 hehtaaria käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla,  vapautetaan perusjäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.     

Kaikki varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan mahdollisen, seuran talvikokouksen päättämän toimintaa sekä investointia varten tarvitseman ylimääräisen jäsenmaksun.    
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

 

Toiminta-, riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on velvollinen   
1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman hoitovelvoitteen edellyttämän määrän ja pitämään luetteloa suorittamistaan hoitotoimenpiteistä ja pyydystämästään riistasta sekä   
2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle

3. osallistumaan seuran järjestämiin talkoisiin ja muihin vastaaviin toimintavelvotteisiin.   

 

7 § 

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET        
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka   
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen. Kaksi peräkkäistä vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet katsotaan sääntöjen mukaan eronneeksi seurasta ja poistetaan jäsenrekisteristä     
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;   
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai   
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti   
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.   
6) virheellisten tietojen antaminen jäsenanomushakemuksessa   
7) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse omalla ja seuran vuokramailla metsästää.     
8) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.   
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,   

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 

 

Metsästysehdot:

  UP ms jahtisääntö.pdf (62.2 kt ) 

 

  UP ms jahtisääntö.doc (16.9 kt )   

  • Toisen seuran hirvenmetsästys porukkaan täysivaltaisena jäsenenä ja lihanjakoon  osallistuvana ei voi osallistua samoin ehdoin Unarinperän Metsästyseuran hirvenmetsästys porukkaan.

Hallitukselle etäkokous mahdollisuus teknisen apuvälineen avulla.

 

Maksut:

  • Liittymismaksu 100€
  • Jäsenmaksu 20€/v
  • Talkoomaksu 10€/v (henkilöille, jotka eivät osallistu talkoisiin)
  • Vannesahan käyttö  10€ / hirvi ja 5€ / hirven vasa ja poro

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa muuttunut laskutusosoitteensa!