Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

KOKOUKSET

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 19.3.17 KOKOUKSESSA ESIINTULLEIDEN SÄÄNTÖJEN TULKINTOIHIN YM LISÄSELVITYKSET.

  9.5.2017

Tervehdys, punaisella vastauksia kysymyksiin:

 

Kysymykset liittyvät metsästysseuramme sääntöjen tulkintaan hallituksen toimivallasta ja alla olevien pykälien kohtiin.

uudet säännöt :15§. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Vanhat säännöt: 15§. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Metsästysseuramme toiminnan tarkastajat ovat sitä mieltä, ettei hallitus voi valita/vaihtaa sihteeriä seuraavilla perusteilla: kun aikoinaan yleisessä kokouksessa vanhojen sääntöjen aikana on valittu sihteeri / rahastonhoitaja ja sihteeri ei ole pyytänyt eroa e. tehtävästä, joten hallitus ei voi valita toista henkilöä sihteeriksi.

Kysymys: pitääkö toiminnantarkastajien väittämä paikkansa, ettei hallitus uusien sääntöjen mukaan voi valita toista henkilöä?

Vastaus: .” Sihteerin valinta tulee sääntöjenne mukaan arvioitavaksi aina vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa, riippumatta siitä, onko hän jättänyt eronpyyntöä vai ei.

Sääntöjenne mukaan sihteerin valinnan tekee tosiaan hallitus. Jos yleinen kokous on todella päättänyt sihteerin valinnasta viimeksi , on luonnollista että hallitus voi ja sen tuleekin nyt sääntöjenne mukaisesti valita sihteerin.

Kysymys: uusissa säännöissä eikä vanhoissakaan ole kohtaa, että yleinen kokous valitsee sihteerin/rahastonhoitajan. Onko yleisen kokouksen ko. valinnat sääntöjen vastaisia eli mitättömiä?

Vastaus: Yleinen kokous on yhdistyksen korkein päättävä elin. Päätös ei sinänsä ole mitätön, vaan se on mielestäni korkeintaan moitteenvarainen eli se korjautuu päteväksi, jos sitä ei moitita moiteajan (3 kk) puitteissa kokouksesta oman paikkakunnan käräjäoikeuteen. Yleisen kokouksen päätökset henkilövalinnoista ovat kuitenkin voimassa korkeintaan seuraavaan vuosikokoukseen saakka (ellei säännöissä toisin määrätä), ei kuitenkaan missään tapauksessa 12 vuotta.

Toiminnantarkastajat käyttävät alla olevaa pykälää perusteluna, ettei hallitus voi ko. valintaa tehdä. Voiko alla olevalla pykälällä kumota 15§ hallituksen tehtäviin kuuluvan sihteeri/rahastonhoitajan valinnan?

Hallituksen tehtävät 18§ 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä, ellei seuran kokous ole asiasta jo päättänyt. (Avatkaa tämä tarkemmin)

Vastaus: .. on luonnollista että tulee mennä jatkossa sääntöjen mukaan, eli hallituksen tulee vuosittain antaa valita sihteerin.

 

 

Kysymys: Ovatko toiminnantarkastajat menetelleet oikein, kun esittävät yleisenkokouksen käsiteltäväksi hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita keskustelematta ensin hallituksen kanssa?

Vastaus: Hyviin toiminnantarkastustapoihin kuuluisi mahdollisuuksien mukaan keskustella ensin hallituksen kanssa, jos havaitaan puutteita.

 

Kysymys: Onko seuran pöytäkirjat pyydettäessä, puheenjohtajalle lähetettävä?

Vastaus: Puheenjohtaja on nimenomaan vastuussa seuran pöytäkirjoista, joten hänen on luonnollisesti saatava ne nähtäväkseen.Ps saisko selvennys lyhyesti toiminnantarkastajien tehtävistä, vaikkapa esimerkein!

Toiminnantarkastukseen kuuluu kaksi asiaa:

1. yhdistyksen talouden tarkastus

2. hallinnon tarkastus

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös. Hallinnon tarkastus on yhtä olennainen osa toiminnantarkastajan toimenkuvaa.

Hallinnon tarkastus tarkoittaa sen varmistamista, että hallitus on hoitanut asioita muodollisesti oikein. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että toiminnantarkastaja käy läpi hallituksen kokousten pöytäkirjat, joista hän varmistaa, että hallituksen päätökset täsmäävät kirjanpidon kanssa:

· jokainen meno perustuu yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätökseen

· hallituksen päätökset ovat yhdistyslain, muun lainsäädännön ja yhdistyksen sääntöjen mukaisia

· hallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päättänyt jotain, mitä sillä ei olisi oikeutta päättää

· yhdistyksen jäseniä kohdellaan tasavertaisesti yhdistyksen toiminnassaToiminnantarkastajan tehtäviin ei kuulu arvioida hallituksen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Se, onko jokin hallituksen päätös ollut hyvä tai huono, ei ole toiminnantarkastajan tehtävänä punnita. Toiminnantarkastajalle kuuluu se, onko hallitus toiminut säädösten valossa oikein vai väärin.

Voidakseen hoitaa tehtävänsä toiminnantarkastaja tarvitsee seuraavat asiakirjat:

· Varsinaisen tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)

· Yhdistyksen kirjanpidon (tilikirjat ja tositteet)

· Yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat tilikauden ajalta.

Nämä tulee toimittaa toiminnantarkastajalle yhdistyksen sääntöjen määräämässä ajassa ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa tilinpäätös on määrä käsitellä. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kaikki asiakirjat saadaan valmiiksi ja toiminnantarkastajalle ajoissa.