Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Sodankylän hirviyhteisluvan ohjeet2016.  Hirvihavaintojen kirjaamisessa Oma riista- palvelussa näyttäisi olevan epäselvyyttä

 

Havaintojen kirjaamisessa tulisi noudattaa seuraavia ohjeita:

-Metsästyspäivinä, joina ei havaita eikä kaadeta hirviä ilmoitetaan metsästyspäivää koskevat tiedot

-Metsästyspäivinä, joina on havaintoja mutta ei kaatoja, metsästyspäivää ja havaintoja koskevat tiedot ilmoitetaan normaalisti

-Metsästyspäivinä, joina havaitaan ja kaadetaan hirviä ilmoitetaan metsästyspäivää koskevat tiedot, havainnot ja kaadetut hirvet, siten että myös kaadetuista  hirvistä ilmoitetaan havaintotieto

-Metsästyksenjohtaja huolehtii, että myös kaadetut hirvet on kirjattu havainnoksi

 

Miksi myös kaadetuista hirvistä pitää ilmoittaa havainto?

Havaintojen kirjaaminen myös kaadetuista hirvistä on ehdottoman tärkeää kannan rakenteen arvioimiseksi. Ilman saalisyksilöiden havainnoiksi kirjaamista päiväkohtaisista havainnoista ja kaadoista  ei voida päätellä kaikkia habvaittuja hirviä, jolloin alueen lehmä-sonni-suhteen ja erityisesti vasatuoton arviointi voi vääristyä.

Havainto ammutusta hirvestä voidaan kirjata jälkikäteen esimerkiksi samalle paikalle kuin tiedot saalisyksilöstä.

 


Jyrki Pusenius

Tutkija

Sähköposti

jyrki.pusenius@luke.fi

Puhelin

0295327407

 

Huom! Kaatoilmoituksessa käytettävä    koordinaattijärjestelmää        ETRS-TM35FIN realisaatiossa löytyy Retkikartta.fi sivulta. Koordinaatti on hiiren osoittama kohta!

 

Hirvenpyyntilupien vähimmäisvaatimukset

Suomen riistakeskus edellyttää pyyntilupaa hakevilta metsästysseuroilta ja -seurueilta metsästäjiä koskevia vähimmäisvaatimuksia Oulun, Kainuun ja Lapin metsästyslain 8. pykälän (ns. kuntalaisen vapaa metsästysoikeus) mukaisille alueille.

Valtion maille, pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet, pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on seurueessa vähintään 10 metsästäjää ja jotka eivät metsästä muualla. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa, esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Lisäksi seurueessa on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole lainkaan muuta mahdollisuutta metsästää hirveä. Metsästäjillä on oltava ampumakoe voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna.

Pyyntilupaharkinnassa ampujalla katsotaan olevan muu metsästysmahdollisuus, jos hän on sellaisen metsästysseuran tai -seurueen jäsen, joka hakee pyyntilupaa muualle. Ampujiksi lasketaan vain sellaiset ampujat, jotka eivät hakijan ilmoituksen mukaan aio metsästää hirveä normaalina hirviseurueen jäsenenä tulevana metsästyskautena muualla.

Metsähallituksen aluelupa ei välttämättä takaa pyyntilupaa

Metsähallituksen aluelupaprosessi (valtion maiden metsästysoikeus) ja Suomen riistakeskuksen hirvieläimen pyyntilupaprosessi ovat ajallisesti ja hallinnollisesti eri asioita. Suomen riistakeskus päättää hirvieläimen pyyntiluvista metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti, eikä Metsähallituksen metsästysoikeuden haltijana mahdollisesti myöntämä aluelupa (metsästysoikeus) sido päätöksenteossa Suomen riistakeskusta siten, että hirvieläimen pyyntilupa olisi myönnettävä automaattisesti pelkästään sen perusteella.

Kun alueluvansaaja metsästää Metsähallituksen alueluvalla, hakemuksessa ilmoitettuun seurueeseen kuulumattomista metsästäjistä on tehtävä ilmoitus Metsähallitukselle.